Generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum d. 10. april 2019, medlemmerne lytter spændt til alle indlægsholdere

Referat fra ordinær generalforsamling i Odsherred Erhvervsforum

Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Marcel Goldin vælges. Der er indkaldt via hjemmeside, Facebook, Nyhedsbreve under arrangementer og mail med over 14 dages varsel. Generalforsamlingen er derfor lovlig og beslutningsdygtig. Rettidigt er modtaget forslag til vedtægtsændringer 1.4.19.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
  Formandens beretning vedhæftes referatet.
  Kommentarer: Er der mulighed for at få Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole til Odsherred?
  Detail: Nykøbing og Asnæs er vigtige for handel i Odsherred. Det arbejdes der for i OEF. Der arbejdes også for at supplere de fysiske butikker med digitale muligheder. Lokale fødevarer bør sælges lokalt. Shop i shop giver værdi, oplevelsesøkonomien er vigtig. For høje huslejer. Åbningstider, er der åbent når kunderne er der?
  Beretninger fra de 5 udvalg:
  Lokale Fødevarer: De er til rådighed men de bliver ikke købt hverken i detail eller restauranter, ønsker det styrket. Distributionsaftale på grønsager er gået i orden. Kød er næste step, der skal laves lange kontrakter for at holde liv i de lokale producenter.
  Håndværk: Tak for Morten Jensen og Bent Jørgensen for deres store formandsarbejde. 2018 startede med rammeaftale for udbud. Comdia og udbud under 15.000 placeres uden udbud, 8 af vores 10 anbefalinger er indarbejdet i ordningen. Administrationsgebyret for affald er væk. Der holdes møder om byggesagsbehandling. Partnerskabsaftalen skal skaffe flere praktikpladser, der er velvilje fra Christiansborg. Per Junge deltager i erhvervsstrategi udvikling sammen med Odsherred Kommune. Præsenteres på Erhvervsdagen 21.5.19. Mød op, kun sammen er vi stærkere. Tak til alle som er med i udvalget for deres store arbejde.
  Industrien: Skift af formand til Sif Orbesen, næstformand Jesper Ilsø. Der arbejdes via en Swot analyse på at udvikle Odsherred. Uddannelse, OG og repræsentation i kommende arbejdsgruppe med bl.a. Rasmus Horn Langhoff er vigtigt, ligesom synlighed i skolerne. Synligheden for Industrien i Odsherred skal styrkes, også digitalt, så Industrien arbejder for branding og med erhvervs strategiudarbejdelsen.
  Liberale Erhverv: Store udfordring er at gruppen er en slags opsamlingsgruppe for mange spændende brancher og virksomheder. Udvalget spænder meget bredt. Der er nedsat 2 arbejdsgrupper som arbejder med yderligere udvikling. Udvalget tilbyder generelt rådgivning til andre medlemmer. Der er afholdt forskellige arrangementer, AB18 og Fibia kommer d. 24.4. Der kører netværksgrupper, online Markedsføring og små- og selvstændige virksomheder, der arbejdes på at gøre dem stærkere og udvikle flere netværk. Netværk er vejen frem. Ønsker en stærk kerne i gruppen.
  Kommentarer: Hvor er blomsterne? Kunne vi ikke få et smukkere Odsherred? Ønsker sluse mellem Hundested og Rørvig, evt. med en bro på, så vi får fast forbindelse og forhindrer oversvømmelser.
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  René Damgaard fremlægger det udleverede regnskab. Regnskabet er godkendt.
 4. Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
  Budget udsendes sammen med referatet. Budget er godkendt
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter
  Budget og kontingenter udsendes sammen med referatet. Budget og Kontingent er godkendt.
 6. Valg af formand og næstformand til foreningens bestyrelse samt en suppleant.
  I år er det kun næstformand Michael Ørskov som er på valg.

  Michael Ørskov, Ørskov Begravelse, genvælges som næstformand.
  Pernille Ottesen, Rørvig Centret vælges som suppleant.
  Stort tillykke til begge med valget
 7. Valg af revisor.
  René Damgaard genvælges som revisor.
 8. Indkomne forslag
  Vedtægtsændringer fremlægges og godkendes. Ændringerne vedhæftes referatet.
 9. Eventuelt.
  Per Junge fortæller om Krydstogtskibene i Kalundborg, skal de 2 fag ind via der. Vi skal i dialog med Kalundborg Havn.
  Rikke Pedersen turismen er i stigende vækst, kan man hente noget der til vores 2 fag? Rikke vil gerne bidrage. OEF tager fat i Rikke.
  Steen Dirch Poulsen – kan man lave en permanent udstilling af grønsager og andre lokale fødevarer?
  Svend Schat-Holm, kan man blive klædt på med materiale og alle kontakter en virksomhed?

Formandens beregning: 10.04.2019 Formandens beretning på generalforsamlingen

Budget 2019-2020: Budget 2019 og 2020 til generalforsamlingen

Kontingenter: Vedtaget kontingent 2019-20

Vedtægter for OEF: Vedtægter godkendt på generalforsamling 10.04.2019

 

 

 

Husk, at vi altid har mange spændende arrangementer – se her

© Odsherred Erhvervsforum – kom til møde her

Like os på Facebook

Følg os på LinkedIn