Efter politisk vedtagelse etableres fra august 2023 ”Erhvervsklasse” for elever på 8. og 9. klassetrin på Fårevejle Skole. Dette efter gode erfaringer fra tidligere rammeforsøg.

Målgruppen er elever, der:

  • Har det svært fagligt i den almindelige folkeskole, men gerne vil arbejde for at lære.
  • Har brug for en skoledag med færre boglige krav.
  • Kan motiveres af at være i erhvervspraktik i forskellige virksomheder. Forventes at ville søge ind på en erhvervsuddannelse/FGU efter afsluttet 9. eller 10.klasse eller søge en læreplads.

Undervisning/praksislæring:

Eleverne i erhvervsklasse har reduceret fagrække og går således i skole mandag, tirsdag og onsdag i fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag. Undervisningen varetages af to lærere, som er fuldtidsansatte i er-hvervsklassen. Torsdag og fredag har eleverne praksisundervisning på henholdsvis Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieskoler (NEG) og FGU Nordvestsjælland eller er i virksomhedspraktik.

Kontaktperson:

Erhvervsklassens faste lærere vil være tovholder, – følge eleven efter behov og også være dén, som skal have besked ved fravær.

UU-vejleder:

Vil have individuel vejledning med hver enkelt elev for at sikre, at den unge har viden om uddan-nelsesveje og kommende jobmuligheder. Uddannelsesvejlederen udarbejder, i samarbejde med den unge og dennes forældre, en plan for hvilke mål der er for eleven, her skal det tydeligt fremgå, hvornår målet er nået. Dette gøres ved hjælp af et afkrydsningsskema og samtaler med vejleder.

Hvad er dét vi efterspørger?

Vi har brug for jer – virksomheder, som vil indgå i samarbejdet om den unge i forhold til praktikpladser, som udgangspunkt torsdage/fredage.
Varighed: Aftales individuelt, men målet er at eleven får kendskab til et erhverv og oplever en hverdag. Derfor vil det typisk være torsdage/fredage over flere uger. Der kan også være tale om uge-praktik.
Dokumentation: Der ligger ikke krav om skriftlig dokumentation eller andet skriftlig merarbejde for virksomheden. Der vil være mundtlig opfølgning før-under-efter praktikperioden med kontaktpersonen, som sammen med kommunens UU-vejleder sørger for den nødvendige dokumentation og for forsikring af eleven i praktikperioden.

Skulle der være spørgsmål eller interesse, så kontakt mig gerne.


De bedste hilsner

Birthe Slott Nielsen
Skoleleder Fårevejle
Telefon 25271577
Mail bsn@fgunvs.dk